ラーチャミトラポーン勲章
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์
タイ王国君主による栄典
種別 外国の国家元首勲章
創設者 ラーマ9世
資格 外国の国家元首
主権者 ラーマ10世
地位 臣民の騎士団員
歴史・統計
創立 1962年(58年前) (1962
最初の叙任 1962年
(サイイド・ハルン・プトラ国王)
最後の叙任 2016年
(ワチラーロンコーン国王)
人数 33
階位
下位席 大チャクリー勲章
Order of the Rajamitrabhorn (Thailand) ribbon.svg

ラーチャミトラポーン勲章(ラーチャミトラーポーンくんしょう)あるいはラジャミトラボーン勲章(ラジャミトラボーンくんしょう)は、ラーマ9世(プーミポンアドゥンラヤデート)によって創始されたタイ王国勲章。正式名称はเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์, 英語ではThe Most Auspicious Order of the Rajamitrabhor, なお略称はร.ม.ภ.である。1962年にラーマ9世によって諸外国との友好関係が大いに発展し、外国の君主に対して贈ることがふさわしい勲章として創設され[1]、タイ国内で最高位の勲章である[2]。「ラーチャミトラーポーン」とは「王の友好の証」という意味である。

ラーチャミトラーポーン勲章は国王がその主席を務め、授与する事のできる勲章であり、現在までに27の叙勲があった[3]

勲章の詳細

ラーチャミトラーポーン勲章は1セットに以下の装飾品が含まれる[1]

首掛け用印章
チャクラと三叉がつながった形をしており、ダークブルー円の中にダイアが装飾されている。円の縁はダイアモンドをはめ込むための銀が彫られており、金の閃光の形を知多した物が8本ある。裏側には御署名の省略形 ภ.ป.ร. が彫られており、縁は青色である。全面の上側には記章と金色の王冠があり、金色の閃光の形をした物がナンバンサイカチの形をしたネックレス部分に掛かっている。印章の掛かる部分には御署名がかかれてあり、ダイアで飾られている。黄色の七宝焼きの蓮の形をしていて、首に掛けるようになっている。
肩掛け用印章
ほとんど首掛け用印章と同じ形をしているが、サイズが小さい。チャクラと三叉が白の七宝焼きでデザインされており、裏側には御署名がある。肩掛け用の布は10cmの幅があり、両端に5ミリ程度の白い線が縦に入っている。
星型の副章
金のナーラーヤナ神(ヴィシュヌ神)がガルダに乗っている像が白い七宝焼きの円の上にあり、円の縁はダイアモンドをはめ込むための銀が彫られており、金の閃光の形を知多した物が8本ある。

また、これらのほかに女性用に少しサイズの小さい物もある。

叙勲者の一覧

国王

名前 受章年月日 備考
プーミポン・アドゥンヤデート国王 1962年(仏暦2505年)6月11日
ワチラーロンコーン国王 2016年(仏暦2559年)12月1日

外国元首等

氏名 国名 地位 授与日 備考
サイイド・ハルン・プトラ国王 マラヤ連邦の旗 マラヤ連邦 マラヤ国王 1962年(仏暦2505年)6月20日 [4]
ハインリヒ・リュプケ 西ドイツの旗 西ドイツ 西ドイツ大統領 1962年(仏暦2505年)11月21日 [5]
ネ・ウィン Flag of Burma (1948–1974).svg ビルマ ビルマ連邦革命評議会議長 1962年(仏暦2505年)12月14日 [6]
パウロス国王 ギリシャ王国の旗 ギリシャ王国 ギリシャ国王 1963年(仏暦2506年)2月14日 [7]
サワーンワッタナー国王 Flag of Laos (1952-1975).svg ラオス王国 ラオス国王 1963年(仏暦2506年)3月22日 [8]
天皇裕仁 日本の旗 日本 日本天皇 1963年(仏暦2506年)5月27日 [9]
蒋介石 中華民国の旗 中華民国 中華民国総統 1963年(仏暦2506年)6月5日 [10]
ディオスダド・マカパガル Flag of the Philippines (navy blue).svg フィリピン フィリピン大統領 1963年(仏暦2506年)7月9日 [11]
ユリアナ女王 オランダの旗 オランダ オランダ女王 1963年(仏暦2506年)10月15日 [12]
ボードゥアン国王 ベルギーの旗 ベルギー ベルギー国王 1964年(仏暦2507年)2月3日
アードルフ・シェルフ オーストリアの旗 オーストリア オーストリア大統領 1964年(仏暦2507年)9月29日
オーラヴ5世国王 ノルウェーの旗 ノルウェー ノルウェー国王 1965年(仏暦2508年)1月15日
朴正煕 Flag of South Korea (1949–1984).svg 韓国 大韓民国大統領 1966年(仏暦2509年)2月10日
フランツ・ヨナス オーストリアの旗 オーストリア オーストリア大統領 1967年(仏暦2510年)1月17日 [13]
フェルディナンド・マルコス Flag of the Philippines (navy blue).svg フィリピン フィリピン大統領 1968年(仏暦2511年)1月15日 [14]
モハンマド・レザー・パフラヴィー皇帝 State flag of Iran (1964–1980).svg イラン帝国 イラン皇帝 1968年(仏暦2511年)1月22日
スハルト インドネシアの旗 インドネシア インドネシア大統領 1970年(仏暦2513年)3月19日
アブドゥル・ハリム・ムアザム・シャー国王 マレーシアの旗 マレーシア マレーシア国王 1973年(仏暦2516年)2月1日
全斗煥 Flag of South Korea (1949–1984).svg 韓国 大韓民国大統領 1981年(仏暦2524年)7月3日 [15]
カール・カルステンス 西ドイツの旗 西ドイツ 西ドイツ大統領 1984年(仏暦2527年)2月29日 [16]
スルタン・イスカンダル・イブニ国王 マレーシアの旗 マレーシア マレーシア国王 1985年(仏暦2528年)12月17日 [17]
ビレンドラ・ビール・ビクラム・シャハ国王 ネパールの旗 ネパール ネパール王国 1986年(仏暦2529年)5月2日 [18]
ムハンマド・ジア=ウル=ハク パキスタンの旗 パキスタン パキスタン大統領 1987年(仏暦2530年)10月28日 [19]
フアン・カルロス1世国王 スペインの旗 スペイン スペイン国王 1987年(仏暦2530年)11月15日 [20]
ハサナル・ボルキア国王 ブルネイの旗 ブルネイ ブルネイ国王 1988年(仏暦2531年)10月31日 [21]
スルタン・アズラン・シャー国王 マレーシアの旗 マレーシア マレーシア国王 1990年(仏暦2533年)12月15日 [22]
天皇明仁 日本の旗 日本 日本天皇 1991年(仏暦2534年)9月21日 [23]
カイソーン・ポムウィハーン ラオスの旗 ラオス ラオス人民民主共和国主席 1991年(仏暦2534年)12月27日 [24]
トゥアンク・サイド・シラジュディン国王 マレーシアの旗 マレーシア マレーシア国王 2001年(仏暦2544年)3月24日 [25]
マルグレーテ2世女王 デンマークの旗 デンマーク デンマーク女王 2002年(仏暦2545年)2月3日 [26]
カール16世グスタフ国王 スウェーデンの旗 スウェーデン スウェーデン国王 2003年(仏暦2546年)2月23日 [27]
ベアトリクス国王 オランダの旗 オランダ オランダ女王 2003年(仏暦2546年)12月26日 [28]
ミザン・ザイナル・アビディン国王 マレーシアの旗 マレーシア マレーシア国王 2009年(仏暦2552年)3月9日
 1. ^ a b ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๕, เล่ม ๗๙, ตอน ๕๒ ก, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕, หน้า ๖๗๔
 2. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖, หน้า ๑
 3. ^ ผู้จัดการออนไลน์, ชื่นชมปรากฏการณ์มหามงคล สุดอลังการ “ เครื่องราชฯ”, 3 กรกฎาคม 2549 19:12 น.
 4. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีแห่งสหพันธ์มลายา, เล่ม ๗๙, ตอน ๗๑ง, ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๕, หน้า ๑๗๒๔
 5. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชมิตราภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๑๑๓ง, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๒๗๒๘
 6. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชมิตราภรณ์, เล่ม ๘๐, ตอน ๔ง, ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖, หน้า ๔๓
 7. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศกรีซ, เล่ม ๘๐, ตอน ๓๕ง, ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖, หน้า ๑๑๐๓
 8. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลาว, เล่ม ๘๐, ตอน ๓๕ง, ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖, หน้า ๑๑๐๔
 9. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น, เล่ม ๘๑, ตอน ๒๒ง, ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕๗๑
 10. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๒๒ ง, ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕๗๒
 11. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๗๐ ง, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๒๐๒๖
 12. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเทอร์แลนด์, เล่ม ๘๑, ตอน ๙ง, ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๒๓๓
 13. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี, เล่ม ๘๔, ตอน ๑๐ ง, ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ๓๗, ตอน ๓๗๗
 14. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๕, ตอน ๓๒ ง ฉบับพิเศษ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๑๔
 15. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๑๐๒ ง ฉบับพิเศษ, ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๑
 16. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๔๕ ง ฉบับพิเศษ, ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๔๗
 17. ^ ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชมิตราภรณ์ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศมาเลเซีย, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๔ง ฉบับพิเศษ, ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๘
 18. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี แห่งเนปาล พร้อมด้วยคณะ, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๘๐ง, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ , หน้า ๒๐๒๓
 19. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ชาวต่างประเทศ พลเอก โมฮัมหมัด เซีย อุล ฮัก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน, เล่ม ๑๐๔, ตอน ๒๒๓ ง, ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๗๕๕๘
 20. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ชาวต่างประเทศ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี แห่งสเปนและคณะ, เล่ม ๑๐๔, ตอน ๒๕๗ง, ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๘๓๗๐
 21. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๗ ราย, เล่ม ๑๐๕, ตอน ๑๘๙ ง, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑. หน้า ๘๔๗๑
 22. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๒๕๖ง, ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑๑๐๔๔
 23. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แด่ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นราชมิตราภรณ์), เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๗๔ ง, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๙๗๒๔
 24. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายไกสอน พมวิหาน, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๑๒ ง, ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๖๓๒
 25. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านซาลาฮุดดิน อับดุล อาซิซ ชาห์ และสมเด็จพระราชินี ตอนกูซีตี ไอซาห์, เล่ม ๑๑๗, ตอน ๑๖ข, ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑
 26. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก เจ้าชายเฮนริก แห่งเดนมาร์ก พระราชสวามี และเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๒ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑
 27. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๔ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 28. ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๖ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 29. ^ ราชกิจจานุบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย, เล่ม ๑๒๖, ตอน ๔ ข, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๑

外部リンク